Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Ranek

6.45- 8.00 Czynności organizacyjne -własna aktywność dzieci - zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo – gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć, ćwiczenia i zabawy ruchowe.
8.00- 8.30 Zabawy integrujące grupę- zajęcia w zespołach i indywidualne inspirowane przez nauczyciela oraz swobodne w kącikach zainteresowań, działania wspomagające rozwój dziecka, ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę, prowadzenie obserwacji, zabawy poranne.
8.30-8.45 Przygotowanie do śniadania - zabiegi higieniczne, czynności porządkowe, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
8.45- 9.15 Śniadanie

Zajęcia przedpołudniowe

9.15-9.30 Czynności higieniczno - porządkowe
9.30–10.30 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową
• Zajęcia dla całej grupy -zajęcia wprowadzające w tematykę wszystkie dzieci, których celem jest zapoznanie dzieci z podstawowymi obszarami wiedzy, wzbudzanie odpowiednio wysokiego poziomu zainteresowania służące do pracy z dzieckiem podczas działań indywidualnych.
•Zajęcia doskonalące umiejętności dzieci – prowadzone w zależności od potrzeb i możliwości dzieci; zajęcia stanowią kontynuacją rozpoczętego procesu uczenia, koncentrują się na przetwarzaniu wiedzy, doskonaleniu umiejętności dzieci.
•Zajęcia w kącikach zainteresowań - prowadzone w zależności od potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci – realizowane w ciągu dnia
- sytuacje edukacyjne – zajęcia ze wsparciem nauczyciela
- karty zadaniowe, samodzielna praca dziecka.
•Aktywność twórcza dziecka o charakterze plastycznym, dramatycznym, ruchowym, muzycznym.
10.30 - 11.45 Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym - zabawy organizowane i swobodne, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, obserwacje, prace w ogrodzie.
11.45-12.00 Powrót do przedszkola przygotowanie do posiłku.
12.00- 12.30 Obiad
12.30- 14.00 Grupa dzieci młodszych - odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę.
Grupy dzieci starszych - relaksacja przy muzyce, muzykoterapia, kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy na świeżym powietrzu.
14.00- 14.15 Przygotowanie do podwieczorku - zabiegi higieniczne, czynności porządkowe
14.15-14.45 Podwieczorek

Zajęcia popołudniowe

14.45- 17.00 Kontynuacja działalności edukacyjnej- zabawy ruchowe, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca indywidualna z dzieckiem, zajęcia korekcyjno kompensacyjne, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach. Zajęcia dodatkowe: zajęcia plastyczne, rozwijanie twórczego myślenia, teatralne, rytmiczno umuzykalniające, jęz. angielskiego.

I. Co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczamy na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela).
II. Co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze).
III. Najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.
IV.Pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)
Przedszkolowo.pl logo